š

silenkovité Silenaceae BARTL.

jednoleté až vytrvalé byliny, lodyhy často vidličnatě větvené,
s listy celokrajnými, vstřícnými, většinou křížmostojnými, bez palistů,
květenství vrcholičnaté či složené, vzácně jednotlivé, pravidelné květy oboupohlavné, vyjimečně jednopohlavné, zřídka bezkorunné, (4–)5četné,tyčinky ve dvou kruzích, řidčeji v jednom (4–) 5četném kruhu, někdy tyčinky v jiném počtu, semeník svrchní, vzácně polospodní,
plod tobolka otvírající se zuby či chlopněmi, vzácně nažka či plod podobný bobuli, u 100 rodů, asi 2500 druhů po celém světě

zapnutí posuvné lišty
 
hvozdíček lomikamenovitý
Petrorhagia saxifraga (L.) LINK
hvozdíček lomikamenovitý
hvozdíček lomikamenovitý
hvozdíček lomikamenovitý

kvete: (květen–) červen–říjen
10–25 cm vysoký

kamenité stráně, písčiny,skalky teplejších míst

původní na jedné lokalitě jihovýchdní Moravy

<<seznam čeledí<<
hvozdíček prorostlý
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.BALL et HEYWOOD
hvozdíček prorostlý
hvozdíček prorostlý
hvozdíček prorostlý

kvete: červen–srpen
(15–)20–50 cm vysoký

suché stráně, louky, trávníky, skaliska, slunné lesíky, písčiny, teplejších míst

<<seznam čeledí<<
hvozdík kartouzek pravý
Dianthus carthusianorum L. subsp. carthusianorum
hvozdík kartouzek
hvozdík kartouzek
hvozdík kartouzek

kvete: červen–září
(5–)15–40 cm vysoký

slunné, suché stráně, louky, trávníky, skaliska, skalní stepy, chráněné okraje lesů

pěstován v mnišských zahradách kartuziánů


<<seznam čeledí<<
hvozdík kropenatý
Dianthus deltoides L.
hvozdík kropenatý
hvozdík kropenatý
hvozdík kropenatý

kvete: červen–říjen
(10–)12–20(–30) cm vysoký

mírně suché stráně, trávníky, vřesoviště, smilkové louky,
vyhýbá se vápnitým půdám

<<seznam čeledí<<
hvozdík lesklý
Dianthus nitidus L.

kvete: červen–září
(10–)25–40 cm vysoký

suché stráně, horské trávníky, skaliska, suťové svahy, většinou na vápnitých půdách

v Čechách pouze pěstován, původní na Slovensku, patří mezi západokarpatské paleoendemity spolu se stračkou tatranskou a lomikamenem tatranským

<<seznam čeledí<<
hvozdík lesní
Dianthus sylvaticus HOPPE
hvozdík lesní

kvete: červenec–září
(20–)30–50(–60) cm vysoký

křoviny, světlé lesy a jejich okraje, většinou na nevápnitých půdách

řazen k silně ohroženým druhům – C2,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
hvozdík moravský
Dianthus moravicus KOVANDA
hvozdík moravský
hvozdík moravský

kvete: květen–červen
(5–)10–18(–25) cm vysoký

horní okraje skalnatých svahů a skal v říčních údolích

pouze na jižní Moravě, řazen k silně ohroženým druhům – C2, ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
hvozdík Lumnitzerův
Dianthus lumnitzeri WIESB.
hvozdík Lumnitzerův
hvozdík Lumnitzerův
hvozdík Lumnitzerův

kvete: květen–červen
(5–)10–20(–25) cm vysoký

skalnaté svahy a skal

pouze na jižní Moravě, řazen k silně ohroženým druhům – C2, ze zákona je chráněna jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
hvozdík pyšný pravý
Dianthus superbus L. subsp.superbus
hvozdík pyšný pravý
hvozdík pyšný pravý
hvozdík pyšný pravý

kvete: červenec–září
(20–)30–60(–70) cm vysoký

křoviny, světlé lesy a jejich okraje, vlhčí louky

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1,
ze zákona je chráněna jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
hvozdík sivý
Dianthus gratianopolitanus VILL.
hvozdík sivý
hvozdík sivý
hvozdík sivý

kvete: květen–červen
(5–)8–18(–25) cm vysoký

skalnaté svahy, skaliska, na minerály bohaté půdy, navápencových, břidlicových podkladech či třetihorních vyvřelinách

pěstuje se často na skalkách jako alpinka, z hvozdíku sivého bylo vyšlechtěno většina pernatých hvozdíků


<<seznam čeledí<<
chmerek roční
Scleranthus annuus L.
chmerek roční
chmerek roční

kvete: květen–říjen (–listopad)
(3–)5–20(–25) cm vysoký

na polích, vinicích, zahradách jako plevel, na rumištích, na okrajích polních cest, na kamenitých, štěrkových, písčitých místech

 


<<seznam čeledí<<
chmerek vytrvalý
Scleranthus perennis L.
chmerek_vytrvaly
chmerek_vytrvaly
chmerek_vytrvaly

kvete: květen–srpen (–listopad)
3–20(–30) cm vysoký

suché výslunné, kamenité, štěrkové, skalnaté stráně, polní meze a úvozy, skalnaté terasy, kamenité pastviny, opuštěné lomy

 


<<seznam čeledí<<
kohoutek luční
Lychnis flos-cuculi L.
kohoutek luční
kohoutek luční
kohoutek luční

kvete: květen–červenec
(20–)40–60 cm vysoký


vlhké louky, mokřady, příkopy, světliny v olšinách

plnokvěté formy občas pěstovány v zahradách

<<seznam čeledí<<
kohoutek plamenný
Lychnis chalcedonica L.
kohoutek plamenný
kohoutek plamenný

kvete: červen–září
až 120 cm vysoký


původem z mírného pásma Ruska, pěstován v zahradách pod názvem hořící láska, čas od času zplaňuje

<<seznam čeledí<<
kohoutek věncový
Lychnis chalcedonica (L.) DESR.
kohoutek věncový
kohoutek věncový
kohoutek věncový

kvete: červen–září
30–60 cm vysoký


původem od Itálie po Turkmenistán, na sever zasahuje až na jižní Slovensko, pěstován v zahradách pod názvem alpský koukol, čas od času zplaňuje či roste vyhozen
v okolí zahrádek


<<seznam čeledí<<
kolenec Morisonův
Spergula morisonii BOREAU
kolenec Morisonův
kolenec Morisonův
kolenec Morisonův

kvete: duben–květen
(8–)10–20(–30) cm vysoký


písčiny, suché pastviny, světlé bory

druh vyžadující další pozornost, potencionálně ohrožený – C4


<<seznam čeledí<<
kolenec rolní
Spergula arvensis L.
kolenec rolní
kolenec rolní
kolenec rolní

kvete: květen–říjen (–prosinec)
10–50 cm vysoký


pole, úhory, obnažená místa bez vegetace


<<seznam čeledí<<
koukol polní
Agrostemma githago L.
koukol polní
koukol polní
koukol polní

kvete: červen–srpen
(15–)20–50 cm vysoký


suché stráně, louky, trávníky, skaliska, slunné lesíky teplejších míst

dříve plevel v obilí, jedovatý
řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1

<<seznam čeledí<<
křehkýš vodní
Myosoton aquaticum (L.) MOENCH
křehkýš vodní
křehkýš vodní
křehkýš vodní

kvete: květen–říjen
(15–)25–80(–120) cm vysoký


břehy vodních toků, vlhké příkopy, stinná zamořená místa v lesích, zamokřené lemy lesních cest, často také na rumištích a skládkách, většinou na živiny bohaté půdy

<<seznam čeledí<<
kuřička jarní alpská
Minuartia verna (L.) HIERN. ssp. alpina NEILN.
kuřička jarní alpská
kuřička jarní alpská
kuřička jarní alpská

kvete: květen–červenec
2–12 cm vysoká

písčitá místa, skalky


<<seznam čeledí<<
kuřička štětinkatá
Minuartia setaceae (THUILL) HAYEK
kuřička štětinkatá
kuřička štětinkatá

kvete: květen–červen
10–15 cm vysoká

skalnaté svahy, skalky většinou na vápenci


<<seznam čeledí<<
kuřinka červená
Spergularia rubra (L.) J. PRESL et C. PRESL
kuřinka červená
kuřinka červená
kuřinka červená

kvete: květen–říjen (–prosinec)
(2–)5–15(–27) cm vysoký

písčitá místa, podél cest, obnažená dna rybníků, většinou mírně vlhká až suchá místa

<<seznam čeledí<<
mateřka trojžilná
Moehringia trinervia (L.) CLAIRV.
mateřka trojžilná
mateřka trojžilná
mateřka trojžilná

kvete: červen–říjen
(10–)15–30(–45) cm vysoká

křoviny, parky, lesy, paseky, vyskytne se často také na rumištích a skládkách

pojmenována na počest fyzika, zoologa a botanika Paula Heinricha Gerharda Möhringa


<<seznam čeledí<<
měchýřnatka nadmutá - silenka nadmutá
Oberna behen (L.) IKONN.
silenka nadmutá
silenka nadmutá
silenka nadmutá

kvete: (květen–) červen–srpen
30–60(–120) cm vysoká

kamenité stráně, skalní svahy, suché stráně, louky, trávníky, úhory, pískovny, lomy, náspy silnic i železnic

<<seznam čeledí<<
mydlice lékařská
Saponaria officinalis L.
mydlice lékařská
mydlice lékařská
mydlice lékařská

kvete: červen–říjen
(25–)40–60(–80) cm vysoká

vlhké příkopy, podél cest a vodních toků, rumiště, okraje lesů, nitrofilní

někdy pěstována jako okrasná květina na hřbitovech,
u božích muk, na zahradách, a v okolí také často zplaní, většinou plnokvěté formy, dříve jako užitková rostlina, jak latinský název napovídá rostlina obsahuje množství saponinů-pění rozemnuta ve vodě, léčivka

<<seznam čeledí<<
nadmutice bobulnatá
Cucubalus baccifer L.
nadmutice bobulnatá
nadmutice bobulnatá
nadmutice bobulnatá

kvete: červen–září
50–200 cm dlouhá

vlhké pobřežní porosty, lužní lesy, a jejich okolí, především v okolí větších vodních toků, místa dočasně zaplavovaná

šplhavá, vystoupavá či poléhavá liána

plod

<<seznam čeledí<<
písečnice velkokvětá
Arenaria grandiflora L.
písečnice velkokvětá
písečnice velkokvětá

kvete: květen–červen–srpen
5–18 cm vysoká

vápencové skály v Pavlovských kopcích a na Děvíně

glaciální relikt, řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1, ze zákona je chráněna jako druh kriticky ohrožený – §1


<<seznam čeledí<<
plevel okoličnatý
Holosteum umbellatum L.
plevel okoličnatý
plevel okoličnatý

kvete: březen–duben
(2–)4–32(–39) cm vysoký

úhory, sušší nezapojená travnatá místa, plevel na polích, náspy silnic i železnic

u nás dvě subspécie:
plevel okoličnatý pravý – subsp. umbellatum
4–20 cm vysoký, lysý, pouze střední část lodyhy žláznatě chlupatá, květ bílý či narůžovělý

plevel okolič. žláznatý – subsp.viscosissimum (Čelak) Dvořák
15–35 vysoký, žláznatě chlupatý, květ bílý

<<seznam čeledí<<
ptačinec hajní
Stellaria nemorum L.
ptačinec hajní
ptačinec hajní
ptačinec hajní

kvete: květen–červenec
20–60(–100) cm vysoký

břehy vodních toků, vlhké příkopy, stinná zamořená místa v lesích, potoční a prameništní nivy

<<seznam čeledí<<
ptačinec mokřadní
Stellaria uliginosa MURRAY
ptačinec mokřadní
ptačinec mokřadní
ptačinec mokřadní

kvete: květen–červenec
(5–)10–25(–35) cm vysoký

břehy vodních toků, náplavy toků, vlhké příkopy, bažiny, stinná zamořená místa v lesích, potoční a prameništní nivy


<<seznam čeledí<<
ptačinec prostřední
Stellaria media (L.) VILL.
ptačinec prostřední
ptačinec prostřední

kvete: březen–říjen
(5–)10–30(–40) cm vysoký

břehy vodních toků, vlhké příkopy, plevel na polích, sadech, zahradách


<<seznam čeledí<<
ptačinec trávovitý
Stellaria graminea L.
ptačinec trávovitý
ptačinec trávovitý
ptačinec trávovitý

kvete: květen–září
10–50(–90) cm vysoký

vlhké i suché louky, pastviny, travnaté lesní okraje, meze, náspy silničních i železničních komunikací, mokřiny

<<seznam čeledí<<
ptačinec velkokvětý
Stellaria holostea L.
ptačinec velkokvětý
ptačinec velkokvětý
ptačinec velkokvětý

kvete: duben–květen (–červen)
15–25(–35) cm vysoký

listnaté a smíšené lesy, háje, lesní okraje, křoviny, křovinaté stráně i meze


<<seznam čeledí<<
rožec hajní
Cerastium lucorum SCHUR
rožec hajní
rožec hajní
rožec hajní

kvete: květen–červenec (–srpen)
(18–)30–50(–60) cm vysoký

lužní lesy, vlhké křoviny a okraje lesů, travnaté kraje cest


<<seznam čeledí<<
rožec klubkatý
Cerastium glomeratum THUILL.
rožec klubkatý
rožec klubkatý

kvete: duben–září
(3–)8–25(–45) cm vysoký

podél cest, úhory, sušší nezapojená travnatá místa, plevel na polích a v zahradách, náspy silnic i železnic


<<seznam čeledí<<
rožec lepkavý
Cerastium glutinosum FRIES
rožec lepkavý
rožec lepkavý
rožec lepkavý

kvete:duben–květen (–červen)
(3–)5–20(–30) cm vysoký

suché, travnaté, kamenité i skalnaté stráně, sušší nezapojená travnatá místa, okraje suchých lesů a křovin

<<seznam čeledí<<
rožec nízký
Cerastium pumilum CURT.
rožec nízký
rožec nízký

kvete:duben–květen (–červen)
(3–)5–20(–30) cm vysoký

suché, kamenité i travnaté stráně, úhory, sušší nezapojená travnatá místa, občas i rumiště

<<seznam čeledí<<
rožec obecný luční
Cerastium holosteoides FRIES subsp. triviale (LINK) MÖSCHL.
rožec obecný luční
rožec obecný luční
rožec obecný luční

kvete: červen–srpen
5–40(–30) cm vysoký

suché i vlhké louky, trávníky, pastviny, travnaté lesní okraje, meze, mýtiny, mokřiny

<<seznam čeledí<<
rožec plstnatý
Cerastium tomentosum L.
rožec plstnatý
rožec plstnatý

kvete: květen–červen (–červenec)
10–30(–35) cm vysoký

pěstován na skalkách, hřbitovech jako pokryvná rostlina

původem na Sicílii a na jižní části Apeninského poloostrova

<<seznam čeledí<<
rožec rolní
Cerastium arvense L.
rožec rolní
rožec rolní
rožec rolní

kvete: červen–srpen
5–30(–40) cm vysoký

suché stráně, louky, trávníky, slunné lesíky teplejších míst, úhory, sušší nezapojená travnatá místa, plevel na polích, náspy silnic i železnic

<<seznam čeledí<<
silenka dvoudomá - knotovka červená
Silene dioica (L.) CLAIRV.

kvete: květen–červenec
20–70 cm vysoká

horské louky, světlé lesy, paseky, prameniště, olšiny, křoviny, podél potoků a cest

<<seznam čeledí<<
silenka nící
Silene nutans L.
silenka nící
silenka nící
silenka nící

kvete: květen–červenec
(15–)25–40(–60) cm vysoká

doubravy, listnaté lesy, křoviny, sušší louky a pastviny


<<seznam čeledí<<
silenka rozsochatá
Silene dichotoma EHRH.
silenka rozsochatá
silenka rozsochatá

kvete: květen–říjen
20–50(–80) cm vysoká

lomy, písčiny, náspy komunikací, cihelny, pustá ruderální místa, plevel na polích

v Čechách nalezena poprvé 1841 v Poříčí u Českých Budějovic, od 80. let 19. století

<<seznam čeledí<<
silenka širolistá bílá - knotovka bílá
Silene latifolia POIRET subsp. alba (MILLER) GREUTER et BURDET
silenka širolistá
silenka širolistá
silenka širolistá

kvete: květen–říjen
25–80 cm vysoká

rumiště, podél cest, pustá i travnatá místa, plevel na polích a v zahradách, náspy silnic i železnic, místa bohatá na dusík

<<seznam čeledí<<
smolnička obecná
Steris viscaria (L.) RAFIN.
smolnička obecná
smolnička obecná
smolnička obecná

kvete: květen–červen
(20–)30–75 cm vysoká

suché stráně, louky, trávníky, slunné okraje lesíků, světlé listnaté lesy

někdy pěstovaná na zahrádkách či hřbitovech,
většinou v plnokvětých formách

<<seznam čeledí<<
šater latnatý
Steris viscaria (L.) RAFIN.
šater latnatý
šater latnatý
šater latnatý

kvete: (červen–) červenec–srpen
60–105 cm vysoká

suché písčiny, světliny v borech, stráně

roste pouze na jižní Moravě, řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1, ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
úrazník položený
Sagina procumbens L.
úraznílk položený
úraznílk položený
úraznílk položený

kvete: květen–říjen
2–8(–15) cm vysoký

vlhká místa s nezapojenou vegetací, břehy, sady, pole, úhory, sešlapávané plochy

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia, www.botany.cz