miříkovité (okoličnaté)
jednoleté až vytrvalé byliny, lysé nebo s jednoduchými chlupy, vyjimečně s hvězdovitými či žláznatými. Ve všech vegetativních částech rostlin a v oplodí mají sekreční buňky (nádržky) a kanálky. Lodyha většinou dutá a rýhovaná. Listy střídavé, bez palistů, čepel většinou leněná či složená, zřídka celistvá. Řapík lodyžních listů zpravidla se zřetelnou pochvou. Květenství jednoduchý či složený okolík, (vetšinou má dílčí květenství okolíčky) nebo strboul, pod květenstvím z podpůrných listenů vytvořený obal, pod okolíčky obalíček někdy chybí. Květy zpravidla oboupohlavné, zřidka jednopohlavné, vyjimečně různopohlavné. Kalich z 5 drobných lístků, cípů či zakrnělý. Korunních lístků 5 střídajících se s 5 tyčinkami, prašníky žluté, zřídka fialové. Semeník spodní, srostlý ze dvou plodolistů, dvoupouzdrý. plod dvounažka za zralosti se rozpadající ve dva plůdky,
asi 270 rodů s 2850 druhy po celém světě
 
andělika lékařská - děhel lékařský
Angelika archangelica (MOENCH) HOFFM.
andělika lékařská
andělika lékařská
andělika lékařská

kvete: červen–červenec (–srpen)
výška: 90–200 (–250) cm

horské nivy, břehy potoků ařek, vlhké příkopy

pěstována v zahradách i na polích, významná léčivka, pěstována již v klášterních zahradách,větší množství drogy může způsobit ochromení nervového systému

<<seznam čeledí<<
bolehlav plamatý
Conium maculatum L.
bolehlav plamatý
bolehlav plamatý
bolehlav plamatý

kvete: květen–srpen
výška: 50–200 cm

rumiště, komposty, okraje vodních toků, invazivně se šíří podél cest, spíše v teplejších krajích

při vadnutí páchnoucí myšinou, jedovatý

stonek

<<seznam čeledí<<
bolševník obecný
Heracleum sphondylium L.
bolševník obecný
bolševník obecný
bolševník obecný

kvete: červen–září
výška: 30–150 (–200) cm

vlhké louky, příkopy, okraje cest, lesů, vodních toků; rumiště

invazní druh na čerstvě zkypřených půdách

stonek, list

<<seznam čeledí<<
bolševník velkolepý
Heracleum mantegazzianum SOMMIER et LEVIER
bolševník velkolepý
bolševník velkolepý
bolševník velkolepý

kvete: červen–září
výška: 100–500 cm

vlhké okraje lesů, vodních toků a cest, rumiště, opuštěné zahrady

invazní druh, původní na Kavkazu, po dotyku s pokožkou a následným osluněním se tvoří obtížně se hojící puchýře či exzémy

<<seznam čeledí<<
bršlice kozí noha
Aegopodium podagraria L.
bršlice kozí noha
bršlice kozí noha
bršlice kozí noha

kvete: červenec–září
výška: 50–100 cm

břehy toků, rybníků, světlé vlhké lesy, křoviny, paseky, ve světlých lesích, vlhkomilná, nesnášející přílišné zastínění

invazní druh na čerstvě zkypřených půdách

<<seznam čeledí<<
čechřice vonná
Myrrhis odorata (L.) SCOP.
čechřice vonná
čechřice vonná
čechřice vonná

kvete: květen–červene
výška: 60–120 cm

většinou horské a podhorské louky, vlhké okraje pastvin a cest, břehy potoků a vlhké příkopy

aromatická rostlina vonící po anýzu
list

<<seznam čeledí<<
děhel lesní
Angelika sylvestris L.
děhel lesní
děhel lesní
děhel lesní

kvete: červenec–září
výška: (40–) 60–150 (–210) cm

vlhké občas i zaplavované louky, vlhké příkopy, lužní lesy, břehy toků, rybníků, světlé vlhké lesy, křoviny, paseky, vlhkomilná, nesnášející přílišné zastínění

<<seznam čeledí<<
hladýš širolistý
Laserpitium latifolium L.
hladýš širolistý
hladýš širolistý
hladýš širolistý

kvete: červenec–srpen
výška: (30–) 60–150 (–250) cm

louky, okraje křovin, lesní lemy a jejich světliny

 

<<seznam čeledí<<
hvězdnatec zubatý
Hacquetia epipactis (SCOP.) DC.
hvězdnatec zubatý
hvězdnatec zubatý
hvězdnatec zubatý

kvete: (březen–)duben–květen
výška: (10–) 20–25 (–30) cm

listnaté lesy, především dubohabřiny a květnaté bučiny, kvete před olistěním stromů, před výrazným zastíněním

řazen k druhům vyžadujícím pozornost – C4

<<seznam čeledí<<
jarmanka větší
Astrantia major L.
jarmanka větší
jarmanka větší
jarmanka větší

kvete: (květen–)červen–srpen
výška: (20–) 30–60 (–100) cm

světlé prosvětlené listnaté lesy a jejich okraje, lužní lesy, křoviny, horské a podhorské louky
rostlina na jaře

<<seznam čeledí<<
<<seznam čeledí<<
kerblík lesní
Anthriscus sylvestris (L.) HOFFM.
kerblík lesní
kerblík lesní
kerblík lesní

kvete: květen–červenec
výška: (30–) 50–150 (–180) cm

vlhčí louky, křoviny, okraje lužních lesů, podél vodních toků, kolem cest a plotů, na rumištích

<<seznam čeledí<<
kmín kořenný
Carum carvi L.
kmín kořenný
kmín kořenný
kmín kořenný

kvete: květen–červen (–červenec)
výška: 30–80 (–100) cm

louky, pastviny a jiná travnatá místa

pěstován na polích jako koření a léčivka

<<seznam čeledí<<
koprník štětinolistý
Meum athamanticum JACQ.
koprník štětinolistý
koprník štětinolistý
koprník štětinolistý

kvete: červen–srpen
výška: 30–60 cm

horské louky, hole, rašelinné louky,pastviny

řazen k druhům vyžadující další pozornost– C4,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3

list

<<seznam čeledí<<
krabilice chlupatá
Chaerophyllum hirsutum L.
krabilice chlupatá
krabilice chlupatá
krabilice chlupatá

kvete: květen–srpen
výška: 50–150 cm

ve vyšších polohách vlhké občas i zaplavované louky, vlhké příkopy, lužní lesy, břehy toků, rybníků, světlé vlhké lesy, křoviny, paseky, vlhkomilná, snášející jak přistínění, tak plné oslunění

<<seznam čeledí<<
krabilice mámivá
Chaerophyllum temulum L.
krabilice mámivá
krabilice mámivá
krabilice mámivá

kvete: červenec–září
výška: 20–100 cm

příměstské lesy a parky, na neobhospodařováných místech, rumiště, podél cest a zdí, na okrajích leslů

<<seznam čeledí<<
krabilice zápašná
Chaerophyllum aromaticum L.
krabilice zápašná
krabilice zápašná
krabilice zápašná

kvete: červen–srpen
výška: 50–200 cm

vlhké louky, lužní lesy, břehy toků, rybníků, okraje lesů, rumiště, příkopy

<<seznam čeledí<<
máčka ladní
Eryngium campestre L.
máčka ladní
máčka ladní
máčka ladní

kvete: červenec–srpen
výška: 30–60 (–80) cm

slunné stráně a pastviny, okraje cest, náspy komunikací, většinou na vápenci

patří k stepním běžcům, semena jsou rozšiřována větrem, ve Středozemí roste máčka fialová (Eryngium amethystinum L.)

<<seznam čeledí<<
<<seznam čeledí<<
miřík vonný (celer vonný)
Apium graveolens L.
miřík vonný
miřík vonný
miřík vonný

kvete: červen–červenec
výška: 50–80 (–120) cm

pěstovaná kulturní rostlina, v přírodě pouze zplanělá na rumištích, kompostech a v okolí zahrádek

<<seznam čeledí<<
mrkev obecná
Daucus carota L.
mrkev obecná
mrkev obecná
mrkev obecná

kvete: červen–srpen
výška: (5–) 20–70 (–150) cm

sušší louky a trávníky, příkopy, podé komunikací, rumiště a jiná místa s nezapojenou vegetací

<<seznam čeledí<<
olešník kmínolistý
Selinum carvifolia (L.) L.
olešník kmínolistý
olešník kmínolistý
olešník kmínolistý

kvete: červenec–září
výška: (30–) 50–80 (–100) cm

vlhké až zabahněné louky s kolísající hladinou podzemní vody

<<seznam čeledí<<
paprska velkokvětá
Orlaya grandiflora (L.) HOFFM.
paprska velkokvětá
paprska velkokvětá
 

kvete: červen–červenec
výška: 10–40 cm

skalní stepi, výslunné stráně, vinice

u nás pouze na jižní Moravě, vzácně jako teplomilný polní plevel, řazena k silně ohroženým druhům – C2

<<seznam čeledí<<
pastiňák setý
Pastinaca sativa L.
pastiňák setý
pastiňák setý
pastiňák setý

kvete: červenec–srpen (–září)
výška: 30–100 cm

louky, meze, příkopy, náspy komunikací

poupě
nažky
list

<<seznam čeledí<<
petržel obecná
Petroselinum crispum (MILL.) A.W.HILL
petržel obecná
petržel obecná
petržel obecná

kvete: červenec–srpen (–září)
výška: 40–80 (–100) cm

pěstovaná kulturní rostlina, v přírodě pouze zplanělá na rumištích, kompostech a v okolí zahrádek

pěstovaná pro aromatický, ztlustlý kořen a aromatické listy


<<seznam čeledí<<
prorostlík dlouholistý
Bupleurum longifolium L.
prorostlík dlouholistý
prorostlík dlouholistý
prorostlík dlouholistý

kvete: květen–červen (–červenec)
výška: (20–) 40–80 (–120) cm

světlé listnaté lesy - doubravy, dubohabřiny, bučiny, lesní světliny, paseky

<<seznam čeledí<<
prorostlík srpovitý
Bupleurum falcatum L.
prorostlík srpovitý
prorostlík srpovitý
prorostlík srpovitý

kvete: (červen–) červenec–září (–říjen)
výška: (20–) 30–150 cm

výslunné stráně, křovinaté skalní stepi, světlé listnaté lesy

<<seznam čeledí<<
rozpuk jízlivý
Cicuta virosa L.
rozpuk jízlivý
rozpuk jízlivý
rozpuk jízlivý

kvete: červenec–září
výška: 60–120 cm

bahnité břehy stojatých vod, olšiny, slepá ramena, tůně, příkopy, často spolu s ostřicí nedošáchorem

silně jedovatý polyin citutoxin,
řazen k silně ohroženým druhům – C2

<<seznam čeledí<<
sesel sivý
Seseli osseum CRANTZ
sesel sivý
sesel sivý
sesel sivý

kvete: červenec–září
výška: 30–120 (–150) cm

slunné kamenité stráně, skály a písčiny, teplomilný druh jižních svahů

<<seznam čeledí<<
sevlák potoční
Sium latifolium L.
sevlák potoční
sevlák potoční
sevlák potoční

kvete: červenec–srpen
výška: 50–80 (–120) cm

břehy stojatých či pomalu tekoucích vod, tůní, prosvětlené olšiny

<<seznam čeledí<<
smldník bahenní
Peucedanum palustre (L.) MOENCH
smldník bahenní
smldník bahenní
smldník bahenní

kvete: červenec–srpen
výška: 50–150 cm

vlhké, slatinné či rašelinné louky, porosty vysokých ostřic, vrbiny, slatinné olšiny

smldník bahenní
smldník bahenní
smldník bahenní
<<seznam čeledí<<
smldník jelení
Peucedanum cervaria (L.) LAPEYR.
smldník jelení
smldník jelení
smldník jelení

kvete: červenec–září
výška: 30–100 (–150) cm

suché louky, pastviny, okraje křovin, světlá místa dubových či borových lesů

<<seznam čeledí<<
srpek obecný
Falcaria vulgaris BERNH.
srpek obecný
srpek obecný
srpek obecný

kvete: červenec–říjen
výška: 40–90 cm

slunné travnaté a křovinaté stráně, náspy komunikací, suché příkopy, pastviny, okraje polí a jejich cest

list

tořice japonská
Torilis japonica (HOUTT.) DC.
tořice japonská
tořice japonská
tořice japonská

kvete: červen–červenec (–srpen)
výška: 30–120 cm

lesní lemy, světliny, křovinaté stráně, akátiny, paseky, stinná místa podél cest a komunikací

 

<<seznam čeledí<<
tromín prorostlý
Smyrnium perfoliatum L.
tromín prorostlý
tromín prorostlý
 

kvete: květen–červen
výška: 50–100 (–150) cm

lemy teplomilných doubrav, okraje komunikací

pravděpodobně zavlečený druh

<<seznam čeledí<<
žindava evropská
Sanicula europaea L.
žindava evropská
žindava evropská
žindava evropská

kvete: červenec–září
výška: (15–) 30–40 (–50) cm

světlé listnaté a smíšené lesy - doubravy, dubohabřiny, bučiny, lužní lesy, lesní světliny, paseky

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia