jednoleté až vytrvalé byliny či vzácně polokeře; lListy jsou bezpalistů, celistvé, vzjimečně peřenosečné,
květy oboupohlavné, pravidelné, vzácně souměrné, (4–) 5(–7)četné, uspořádány v květenstvích různých typů, zřídka jednotlivě;
plod je tobolka, asi 30 rodů s 1000 druhy po celém světě

 

brambořík nachový
Cyclamen purpurascens MILL.

brambořík evropský
brambořík evropský
brambořík evropský

kvete: červen–září
výška: 5–12 cm

listnaté lesy a háje, křoviny, na čerstvých až vlhkých půdách

řazen k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3,
v mnoha kultivarech pěstován a rychlen

<<seznam čeledí<<

drchnička modrá
Anagallis foemina MILLER

drchnička modrá
drchnička modrá

kvete: červen–září
výška: 5–30(–40) cm

pole, zahrady, vinice, pustá místa, často na sprašových půdách

řazena k ohroženým druhům – C3<<seznam čeledí<<

drchnička rolní
Anagallis arvensis L.

drchnička rolní
drchnička rolní
drchnička rolní

kvete: červen–září
výška: 6–30(–50) cm

pole, zahrady, vinice, pustá místa, na písčitých až hlinitých půdách

plevel na polích a v zahradách, pro skot a drůbež mírně jedovatý, léčivka<<seznam čeledí<<
dřípatka horská
Soldanella montana L.
dřípatka horská
dřípatka horská
dřípatka horská

kvete: duben–červen
výška: 10–15(–20) cm

smrkové lesy, zejména v okolí pramenišť a lesních jezírek, rašelinné louky, prameniště a podél potoků

listy, stonek s plody
řazena k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3, pěstovaná jako skalnička

<<seznam čeledí<<
prvosenka bezlodyžná
Primula vulgaris HUDS.
prvosenka bezlodyžná
prvosenka bezlodyžná
prvosenka bezlodyžná

kvete: březen–duben
výška: 5–10 cm

zplaňuje v okolí pěstování, v parcích, na vlhkých půdách s vyšším obsahem humusu

původní v západní, střední a jihovýchodní Evropě

<<seznam čeledí<<
prvosenka jarní
Primula veris L.
prvosenka jarní
prvosenka jarní
prvosenka jarní

kvete: duben–květen
výška:4–20(–25) cm

teplomilné doubravy a dubohabřiny, květnaté bučiny, křovinaté stráně, vetšinou na vápenci

řazena k ohroženým druhům – C3, léčivka

<<seznam čeledí<<
prvosenka pomoučená
Primula farinosa L.
prvosenka pomoučená
prvosenka pomoučená

kvete: květen–červen
výška: 2–20 cm

slatinné louky, slatiniště, na vlhkých až mokrých půdách

vyhynulý taxon – A1

 

<<seznam čeledí<<
prvosenka vyšší
Primula elatior (L.) HILL.
prvosenka vyšší
prvosenka vyšší
prvosenka vyšší

kvete: březen–duben (–květen)
výška: 6–20(–30) cm

údolní louky, vlkomilné dubohabřiny, horské louky, meně již bučiny a suťové lesy

léčivka, obsahuje více léčivých látek než prvosenka jarní

<<seznam čeledí<<
prvosenka zoubkovaná – prvosenka himalajská
Primula denticulata SM.
prvosenka zoubkovaná
prvosenka zoubkovaná

kvete: (březen–) duben–květen
výška: (15–)30–50 cm

pěstovaná jako skalnička

původní v Himalájích

<<seznam čeledí<<
sedmikvítek evropský
Trientalis europaea L.
sedmikvítek evropský
sedmikvítek evropský

kvete: květen–červenec
výška: 5–15(–20) cm

jehličnaté a listnaté lesy, rašeliniště, vřesoviště, ve vyšších polohách, kyselé půdy

 

<<seznam čeledí<<
vrbina hajní
Lysimachia nemorum L.
vrbina hajní
vrbina hajní
vrbina hajní

kvete: červen–srpen
výška: 10–30(–40) cm

vlhké lesy, lesní prameniště, podél lesních toků, vlhké paseky, křoviny, vlhčí stinná místa

 

<<seznam čeledí<<
vrbina obecná
Lysimachia vulgaris L.
vrbina obecná
vrbina obecná
vrbina obecná

kvete: (červen–) červenec–srpen
výška: 50–120 cm

vlhké louky, pobřežní porosty, vlhké paseky, okraje lesů, podél potoků a řek, křoviny, vlhčí stinná místa, světlomilná a vlhkomilná

 

<<seznam čeledí<<
vrbina penízková
Lysimachia nummularia L.
vrbina penízková
vrbina penízková
vrbina penízková

kvete: květen–červenec
dlouhá: 10–45 cm

lužní lesy, vlhké louky, okraje lesů, podél cest, vlhčí místa

agresivní plevel v parkových a zahradních trávnících, léčivka, občas pěstovaná na pokrytí zídek

 

<<seznam čeledí<<
vrbina tečkovaná
Lysimachia punctata L.
vrbina tečkovaná
vrbina tečkovaná
vrbina tečkovaná

kvete: červen–srpen
výška: 40–120 cm

okraje lesů, cest, rumiště

rostlina často pěstovaná, v místech původního výskytu spíše na lužních lesích, vlhkých loukách, bažinách

 

<<seznam čeledí<<
žebratka bahenní
Hottonia palustris L.
žebratka bahenní
žebratka bahenní
žebratka bahenní

kvete: květen–červenec
výška: 15–50(–60) cm

mělké tůně, slepá ramena, příkopy, strouhy
v rašeliništích

poupě

řazena k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3

 

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia